Cor Karsten Slachtoffer door Aanslag en Meineed van T.P.W. van Eijsden.

Klinkergooier T v Eijsden Kampioen Zichzelf Tegenspreken na zijn Verklaringen tegen C Karsten.
Een mentaal gelijksoortige straatklinker-doodgooier als TPW van Eijsden slaagt voor examen moordaanslag: (3:11m).
Geen een (verzonnen) verklaring van T.P.W. van Eijsden over Cor Karsten bevestigd door een getuige of hard feit.

Op Eis Cor Karsten T.P.W. van Eijsden door Politie Eindelijk uit zijn woning Gehaald en Opgebracht naar Zitting Hoger Beroep.

Hoge Raad 'Vergeet' Snelle T.P.W. van Eijsden-aanval met Straatklinker op ONGEWAPENDE Cor Karsten (pv 761-466/87).

Zichzelf Tegenspreken in alle Verklaringen Over Situatie Pakken Straatklinker Toont Woeste Fantasie T.P.W. van Eijsden.

T v Eijsden Geen Klinker op Hoofd Gegooid Gekregen; toch kon hij Geen Twee Eensluidende verklaringen produceren.

Valsheid T.P.W. van Eijsden Oorzaak Tegenspraak tussen zijn Verklaringen over Situatie Straatklinker-aanval.

Geheim houden van Moment pakken Straatklinker Oorzaak Tegenspraak tussen (Verzonnen) Verklaringen T P W v Eijsden.

De anti-Cor Karsten-verklaringen van T P W v Eijsden zijn inhoudelijk Schrikwekkend door zijn Immorele Gefantaseer.Dit schrijven is noodzakelijk omdat T.P.W. van Eijsden*, een nep-slachtoffer** (ook genaamd TPW van Eijsden, TPW v Eijsden, T v Eijsden, TvE), jaren geleden een meedogenloze en gruwelijke aanslag met een straatklinker heeft gepleegd op Cor Karsten, die de traumatische gebeurtenis ondanks onder meer daarbij opgelopen hoofdverwondingen, bewustzijnsverlies en shock heeft overleefd. *(Thomas Pieter Willem van EIJSDEN)   ** (T.P.W. van Eijsden was in de dagvaarding officieel 'het slachtoffer', in werkelijkheid echter de aanslagpleger).
-- 1 - Met zijn opzettelijke lasterlijke aanklacht tegen Cor Karsten, na de aanslag, is T.P.W. van Eijsden er toe overgegaan om Cor Karsten in het openbaar, want officieel, met een door T v Eijsden op een door hem afgelegde valse verklaring gebaseerde rechtszaak en op een daarbij behorende laster-campagne, te vernietigen. Niet alleen door het plegen van die fysieke aanslag met de straatklinker op C Karsten, maar ook door de na de aanslag begonnen laster-campagne is TPW van Eijsden verantwoordelijk voor een jaren durende terreur-actie tegen C Karsten. Met een op lasterlijke verklaringen gebaseerde rechtszaak tegen de goede naam en eer van C Karsten heeft TPW van Eijsden doelbewust grote schade aangericht t.a.v. C Karsten en is T v Eijsden zelf voor gepleegde ernstige misdrijven de dans ontsprongen.

-- 1.1 - Bent u, lezer, iemand die het op prijs stelt als mensen eerlijk en oprecht zijn en vindt u ook dat verborgen achtergrond-informatie achter duistere rechtszaken, bijvoorbeeld bij een rechtszaak die op een opzettelijke lasterlijke aanklacht is gebaseerd, door de autoriteiten erieus moet worden genomen en in het dossier van de rechtszaak moet worden opgenomen, zodat de overheid burgers die door laster en nog niet onthulde verborgen achtergrond-informatie in rechtszaken worden getroffen middelen kan gaan verschaffen waarmee door zulke rechtszaken getroffen burgers zich uiteindelijk met succes zullen kunnen verweren tegen de laster in de rechtszaak, onder meer met behulp van alsdan onthulde en alsdan opgenomen verborgen achtergrondinformatie die achter zo'n rechtszaak annex lastercampagne heeft gezeten ?-- 2 - Heeft u misschien informatie over achtergebleven redenen of argumenten die T.P.W. van Eijsden niet aan de grote klok heeft gehangen over waarom hij Cor Karsten in zijn afgelegde verklaringen heeft zwart gemaakt ? Over waarom hij zichzelf in de rechtszaak heeft tegengesproken over waarom hij C Karsten met de straatklinker te lijf is gegaan ?
Ook als u twijfelt of uw bericht interessant is, geef dat bericht dan toch door. Zelfs een onbekend detail kan belangrijk zijn.

Vragen of opmerkingen voor corkarsten.nl versturen via info@corkarsten.nl of via contactformulier op-- 2.1 - Alle nog onbekende informatie over waarom T.P.W. van Eijsden zijn lastercampagne over Cor Karsten is begonnen is belangrijk genoeg om door te geven aan deze site. Misschien bent u zelfs wel in de gelegenheid om T v Eijsden vragen daarover te stellen. Door alle door TPW van Eijsden afgelegde officiële verklaringen tezamen over Cor Karsten blijkt, dat T v Eijsden een enorme zelftegenspreker is. Met andere woorden, wat T v Eijsden in de ene verklaring met grote stelligheid beweert over, bijvoorbeeld, de situatie waarin hij de straatklinker ging pakken tijdens of zelfs aan het begin van het beweerde incident, miskent hij in een andere verklaring en vervangt hij door een andere bewering, waarin hij stelt dat er van een heel andere situatie sprake was toen hij de straatklinker ging pakken.
Het zou een goed idee zijn als u T v Eijsden zelf zou vragen hoe het komt dat zijn afgelegde verklaringen over Cor Karsten elkaar zo enorm tegenspreken over de situatie waarin T v Eijsden de straatklinker ging pakken. Voorbeelden van de enorme zelftegenspraak van TPW van Eijsden vindt u ook elders op deze site.

-- 2.2 - Situatie Waarin TPW van Eijsden de Straatklinker Ging Pakken. Om de echte waarheid te kunnen benaderen [in de rechtszaak niet vastgesteld] moet als het cruciale deel van het incident worden gezien de Situatie Waarin TPW van Eijsden de Straatklinker Ging Pakken. Want namelijk, in werkelijkheid heeft T v Eijsden met die straatklinker een gruwelijke moordaanslag gepleegd op Cor Karsten, die het desondanks heeft overleefd.
Het is in het belang van burgers van Nederland die slachtoffer worden van een gecombineerde aanslag en laster-campagne in een rechtszaak, dat de door T v Eijsden uit de openbaarheid gehouden redenen waarom TPW van Eijsden zijn laster-campagne tegen Karsten is begonnen bekend worden. Want dan kan mogelijk worden voorkomen dat andere burgers ook weerloos slachtoffer worden van een aanslag en laster-campagne in een rechtszaak die hen zou treffen.
Als de autoriteiten de onbekende achtergrond-informatie te weten kunnen komen van de laster-campagne annex rechtszaak van TPW van Eijsden, kunnen zij meer effectieve middelen aanbieden aan de burger die dreigt te worden gedupeerd door een eventuele laster-campagne-rechtszaak. De burger zal dan succesvoller kunnen zijn in zijn verweer tegen een aanvaller-lasteraar die belangrijke informatie van de zaak opzettelijk uit de openbaarheid houdt.


DE ONDERBELICHTE en ONDERGEWAARDEERDE GEWELDLOOSHEID VAN COR KARSTEN
-- 3 - Nep-slachtoffer TPW van Eijsden (Thomas Pieter Willem van EIJSDEN) heeft Cor Karsten met een reeks zwaar lasterlijke verklaringen opzettelijk in het openbaar afgeschilderd als een gewelddadige bedreiger c.q. aanvaller, die T v Eijsden zomaar zou hebben bedreigd c.q. aangevallen.
T v Eijsden heeft in zijn C Karsten zwart makende afgelegde verklaringen, die wat betreft gebeurtenissen daarin en hun volgorde enorm van elkaar afwijken, gesteld dat er aan het begin of tijdens het beweerde incident een cruciale situatie is voorgekomen waarin T v Eijsden (eenmalig) een straatklinker is gaan pakken, om met die klinker (een dodelijk wapen) Cor Karsten te lijf te gaan. Maar juist in die fase van het gaan pakken van de straatklinker, frappeert de kennelijk aanwezige geweldloosheid van C Karsten. De frappante geweldloosheid van Cor Karsten in die situatie wordt door lezers echter noch opgemerkt noch gewaardeerd. C Karsten blijft nota bene geweldloos, ondanks de te verwachten aanval van T v Eijsden met de straatklinker. Het door T v Eijsden van Cor Karsten geschetste beeld als zou Karsten een gewelddadige bedreiger c.q. aanvaller zijn, wordt juist met deze geweldloosheid van C Karsten in zo'n cruciale situatie volstrekt weerlegd. Met andere woorden, TPW van Eijsden praat onzin met te beweren dat C Karsten een gewelddadige bedreiger c.q. aanvaller zou zijn geweest. Uit T v Eijsden's verklaringen zelf blijkt namelijk dat Cor Karsten juist totaal geweldloos was, nota bene tijdens de voor C Karsten zeer kritieke situatie.

-- Uit geen van de verklaringen van TPW van Eijsden blijkt dat Cor Karsten gewelddadig optrad tegen T v Eijsden toen deze de straatklinker ging pakken.
-- De situatie waarin TPW van Eijsden de straatklinker ging pakken is in elk van zijn verklaringen wezenlijk anders.
-- De afgelegde verklaringen van TPW van Eijsden geven feitelijk elk een essentieel andere versie van het beweerde gehele incident.

-- 3.1 - Uit niet één van de afgelegde verklaringen van T v Eijsden blijkt dat C Karsten preventief verdedigend geweld heeft toegepast tegen T v Eijsden toen deze de straatklinker (dodelijk wapen) ging pakken (zie hieronder onder par. (3.3) de citaten (3a) en (3b) en (3c). Cor Karsten was dus volkomen geweldloos, zelfs in de (cruciale) situatie waarin hij voor zijn leven kon vrezen.

-- 3.2 - De Onderbelichte Geweldloosheid van Cor Karsten in de Verklaring van TPW van Eijsden aan de Rechter-commissaris Behoort Boekdelen te Spreken (zie vooral citaat (3b) onder par. (3.3).
Opmerkelijk in die verklaring is dat T v Eijsden beweert te zijn gevallen en toen zo te zijn gevallen dat hij (bij puur toeval dus) de straatklinker kon pakken. Welbeschouwd moet C Karsten in die situatie alle gelegenheid hebben gehad om verdedigend geweld tegen T v Eijsden toe te passen. Maar volgens die verklaring heeft C Karsten helemaal niets gedaan om TPW van Eijsden van het pakken van de straatklinker te weerhouden. Dus zelfs niet uit lijfsbehoud of zelfverdediging heeft C Karsten geweld gebruikt. Volgens de afgelegde verklaring is T v Eijsden van de grond opgestaan en is toen wel degelijk C Karsten met de straatklinker te lijf gegaan. Desondanks liet C Karsten het zonder tegengeweld op zich afkomen.

-- 3.3 - TPW van Eijsden blijkt, door zijn afgelegde verklaringen over het beweerde incident, een enorme zelftegenspreker te zijn. Maar ook komt door die verklaringen naar voren dat TPW van Eijsden bij het beweerde incident gelegenheid had om C Karsten aan te vallen met de straatklinker en dat hij dat ook inderdaad heeft gedaan.
Hoewel TPW van Eijsden, door de onderlinge grote tegenspraak van zijn verklaringen, een enorme zelftegenspreker is, komt daarnaast telkens als belangrijk punt uit zijn verklaringen naar voren dat er voor T v Eijsden kennelijk tijd en gelegenheid was om C Karsten aan te vallen met de, eenmalig opgepakte !, straatklinker.
De hieronder volgende citaten uit zijn (sterk wisselende) verklaringen brengen zeker naar voren dat TPW van Eijsden werkelijk echt Cor Karsten met de straatklinker te lijf moet zijn gegaan.

--- TPW van Eijsden verklaarde, bijvoorbeeld, aan de politie dat hij zijn linkerhand, met daarin de straatklinker, heeft kunnen opheffen ten einde die klinker op Cor Karsten te gaan gooien. T v Eijsden was dus kennelijk in de gelegenheid die (linker-) arm op te kunnen heffen en die klinker te gooien.
TPW van Eijsden in een verklaring aan de politie (citaat (3a):

"Ik zag dat hij het [wapen] dreigend in mijn richting hield. Ik voelde mij hierdoor zo bedreigd dat ik een straatklinker met mijn linkerhand heb opgepakt. Vervolgens heb ik mijn linkerhand, waarin de straatklinker zich bevond, opgeheven met de bedoeling de klinker naar hem [Karsten] toe te gooien."

--- TPW van Eijsden hield de rechter-commissaris zelfs voor dat hij, TPW van Eijsden, door een soort hyperventilatie op de grond zou zijn gevallen en dat hij toen zo was gevallen dat hij zomaar toevallig de straatklinker kon pakken en dat hij met die straatklinker is opgestaan en dat hij toen C Karsten met die straatklinker heeft geslagen (citaat (3b):

"Die woordenwisseling heeft een minuut of tien geduurd. Hij had eerst aldoor zijn beide handen in zijn zakken. Maar opeens kwam hij met naar ik dacht zijn rechterhand naar voren en toen voelde ik iets tegen mijn borst. Eerst dacht ik nog:"Verrek, wat nou?" Ik keek naar mijn borst. Ik raakte daardoor in paniek. Door mijn angst kreeg ik een soort hyperventilatie. Ik viel op de grond. Daar zijn allerlei tuintjes. Ik viel zo dat ik een steen [straatklinker] kon pakken. Ik stond op, ik was blind van woede ik heb toen Karsten met die steen [straatklinker] in zijn gezicht geslagen. Daarna ben ik weg gevlucht. "

--- In een andere verklaring aan de politie stelde TPW van Eijsden dat hij zomaar meteen de bewuste straatklinker kon pakken en daarmee in één moeite door heeft kunnen toeslaan op C Karsten (citaat (3c):

"Aangezien ik GEHOORD had van meerdere buurtbewoners dat hij altijd een [wapen] bij zich had, heb ik een steen [straatklinker] gepakt en daarmee in zijn richting geslagen."


Alle verklaringen samen van TPW van Eijsden (simulant) tonen dat hij een enorme zichzelf-tegenspreker is.
-- 4 - In elke door TPW van Eijsden afgelegde verklaring is het gehele beweerde incident vervat. Wanneer de verklaringen echter naast elkaar worden gelegd en vergeleken blijkt, dat ze elkaar allemaal tegenspreken wat betreft de cruciale situatie voorafgaand en tijdens dat T v Eijsden de straatklinker ging pakken. TPW van Eijsden heeft die straatklinker namelijk maar eenmalig gepakt. Vervolgens ging T v Eijsden met die straatklinker (een dodelijke wapen) C Karsten aanvallen.
Het is logisch en praktisch gezien beslist onmogelijk dat al de verschillende situaties die volgens de verschillende verklaringen toen zouden hebben bestaan in werkelijkheid allemaal samen - gelijktijdig - hebben (kunnen) bestaan. Dat kan gewoonweg niet, logisch en praktisch gezien.
Dat TPW van Eijsden in elke verklaring een andere voorafgaande en gelijktijdige situatie opvoert bij toen hij de straatklinker ging pakken, lijkt niet te kunnen worden teruggevoerd op een eventuele geheugenstoornis die tijdens het beweerde incident door geweld zou kunnen zijn ontstaan. T v Eijsden heeft immers geen straatklinker van dichtbij met kracht op zijn hoofd gegooid gekregen, zoals C Karsten echt is overkomen.
TPW van Eijsden is met zijn verschillende verklaringen enorm zelftegensprekend over vooral de (cruciale) situatie die moet hebben bestaan voorafgaand en tijdens dat T v Eijsden de straatklinker ging pakken tijdens het beweerde incident.


Waarom sprak TPW van Eijsden zich alleen maar tegen over de omstandigheid waarin hij de straatklinker pakte en ermee aanviel ?
-- 5 - Er is nota bene in nog geen twee verklaringen door T v Eijsden dezelfde reden opgevoerd waarom hij de straatklinker heeft gepakt, hoewel er die avond toch echt maar één beweerd incident [eerste verklaring TPW van Eijsden aan politie] heeft plaatsgevonden tussen T v Eijsden en C Karsten.

--- TPW van Eijsden beweerde aan de politie, in één van zijn complete verklaringen over het gehele beweerde incident, dat hij de straatklinker heeft gepakt omdat hij zich bedreigd voelde (citaat (5a):

"Ik voelde mij hierdoor zo bedreigd dat ik met mijn linkerhand een straatklinker heb opgepakt. Vervolgens heb ik mijn linkerhand, waarin de straatklinker zich bevond, opgeheven met de bedoeling de klinker naar hem [Karsten] toe te gooien."

--- TPW van Eijsden stelde in een (het gehele incident behelzende) verklaring afgelegd aan de rechter-commissaris dat hij de straatklinker pas kon pakken toen hij op de grond was gevallen (citaat (5b):

"Die woordenwisseling heeft een minuut of tien geduurd. Hij had eerst aldoor zijn beide handen in zijn zakken. Maar opeens kwam hij met naar ik dacht zijn rechterhand naar voren en toen voelde ik iets tegen mijn borst. Eerst dacht ik nog:"Verrek, wat nou?" Ik keek naar mijn borst. Ik raakte daardoor in paniek. Door mijn angst kreeg ik een soort hyperventilatie. Ik viel op de grond. Daar zijn allerlei tuintjes. Ik viel zo dat ik een steen [straatklinker] kon pakken. Ik stond op, ik was blind van woede ik heb toen Karsten met die steen [straatklinker] in zijn gezicht geslagen. Daarna ben ik weg gevlucht. "

--- TPW van Eijsden beweerde in een andere, ook het gehele beweerde incident behelzende verklaring, door hem afgelegd aan de politie, dat hij de straatklinker heeft gepakt omdat hij had gehoord dat C Karsten altijd een wapen bij zich zou hebben (citaat (5c):

"Vanavond kwam ik C. Karsten weer tegen en er ontstond weer een woordenwisseling tussen ons. Ik zag dat C. Karsten in zijn binnenzak greep en aangezien ik GEHOORD had van meerdere buurtbewoners dat hij altijd een [wapen] bij zich had, heb ik een steen [straatklinker] gepakt en daarmee in zijn richting geslagen."


DE OMSTANDIGHEID WAARIN TPW van EIJSDEN de STRAATKLINKER WILDE PAKKEN is in elk van zijn verklaringen ANDERS
-- 6 - Over dat Belangrijkste Onderdeel zijn alle verklaringen van TPW van Eijsden puur tegenstrijdig en ze staan Allemaal Haaks op de Verklaring van C Karsten bij de Rechter-commissaris.


TPW van EIJSDEN WIL WERKELIJKE OMSTANDIGHEID van PAKKEN STRAATKLINKER GEHEIM HOUDEN.
-- 7 - De situatie die volgens T v Eijsden vooraf ging aan het moment waarin T v Eijsden de straatklinker (eenmalig !) in al zijn verklaringen is gaan (op)-pakken tijdens het (gehele) incident, is in elk van zijn afgelegde verklaringen heel anders, dus ernstig tegenstrijdig. De enige logische verklaring daarvoor is dat T v Eijsden allerlei dooddoeners heeft moeten verzinnen om de echte waarheid over de werkelijke situatie geheim te kunnen houden. Dat verzinnen is echter een doodzonde en had nooit mogen gebeuren tijdens het afleggen van zijn verklaringen, waar het uitsluitend om 'de waarheid, de gehele waarheid en niets dan de waarheid' had behoren te gaan.
-- 7.1 - De nood bij TPW van Eijsden om zijn geheim over de situatie bij het (op)-pakken van de straatklinker verborgen te kunnen blijven houden tijdens het afleggen van zijn verklaringen was op zeker moment kennelijk zo nijpend en paniek-veroorzakend, dat het T v Eijsden er zelfs toe heeft gebracht te beweren dat hij de straatklinker alleen maar heeft kunnen pakken doordat hij op een bepaalde wijze was gevallen (zie zijn verklaring afgelegd aan de RC (citaat (2) en (5).
In die situatie was er dus helemaal geen sprake van dat T v Eijsden de straatklinker welbewust heeft willen pakken. Hij wilde de straatklinker toen pas pakken nadat hij zodanig was gevallen dat hij hem toen pas kon pakken. Nogal een verschil. In zijn andere verklaringen hoefde hij niet eerst te zijn gevallen om dan pas de straatklinker te kunnen pakken.


Conclusie
-- 8 - Bovenstaande (geciteerde) beweringen van TPW van Eijsden kunnen tot de volgende, zeer belangrijke vaststellingen leiden:
-- 8.1 - Cor Karsten is tijdens het door T v Eijsden beweerde incident zelfs niet uit (noodzakelijke) zelfverdediging gewelddadig geworden tegen T v Eijsden in de (bedreigende) situatie dat T v Eijsden de straatklinker ging pakken en die klinker ook daadwerkelijk pakte. Dit feit staat in schril contrast met het beeld dat TPW van Eijsden met zijn verklaringen oproept over C Karsten als zou deze een aggressieve bedreiger of gewelddadige aanvaller zijn.
-- 8.2 - Aangezien T v Eijsden door zijn verklaringen een enorme zelftegenspreker blijk te zijn, met name wat betreft de situatie waarbij T v Eijsden de straatklinker is gaan pakken, is de enige logische conclusie dat in geen een van die verklaringen de ware situatie is te vinden die bestond toen T v Eijsden in de werkelijkheid de straatklinker is gaan pakken.

--- Dit is de cruciale, belangrijkste vraag over het beweerde incident.
Waarom is TPW van Eijsden niet duidelijk of eenduidig over de situatie waarin hij de straatklinker is gaan pakken ? ---

De enorme zelftegenspraak van TPW van Eijsden ten aanzien van de situatie waarin T v Eijsden de straatklinker is gaan pakken, laat geen andere conclusie dan dat TPW van Eijsden niet de waarheid, niet de gehele waarheid en niet niets dan de waarheid heeft verteld.
Als TPW van Eijsden met zijn afgelegde verklaringen werkelijk naar waarheid had verklaard, was hij niet elke volgende keer met een ander, in essentie afwijkend verhaal (afwijkende versie) van zijn eerste versie van het beweerde incident op de proppen gekomen (eerste versie is door de politie uit de mond van TPW van Eijsden opgetekend).
-- 8.3 - De Nederlandse autoriteiten hebben onvoldoende door dat een op een vernietigende laster-campagne gebaseerde rechtszaak met verborgen achtergrond-informatie zoals boven omschreven echt kan plaatsvinden en dat door zulks, gedupeerde burgers volslagen weerloos daartegen kunnen zijn.
-- 8.4 - De autoriteiten moeten spoedig gaan beseffen dat het hoog tijd is dat zij middelen beschikbaar maken waarmee getroffen burgers zich effectief kunnen verweren tegen rechtszaken c.q. laster-campagnes die worden gedragen door verborgen achtergrond-informatie. Dan kunnen er minder burgers ten slachtoffer vallen aan zulke lasterlijk gebaseerde rechtszaken.


Waarheid


Baksteen naar hoofd -- Moordaanslag.


© Copyright corkarsten.nl