COPYRIGHT


Volgende personen zijn in deze voorwaarden opgenomen:
-- corkarsten.nl: dit zijn de beheerders van de site www.corkarsten.nl (hierna: corkarsten.nl).
-- gebruiker: dit is ieder die van corkarsten.nl gebruik maakt.
- - Door gebruik van de site vrijwaart de gebruiker corkarsten.nl volledig voor alle mogelijke claims.
- - corkarsten.nl heeft het recht om van personen, bedrijven of organisaties die misbruik maken van de site een schadevergoeding te eisen.

De gebruiker verklaart door het gebruik van de site www.corkarsten.nl kennis te hebben genomen van de voorwaarden en hiermee in te stemmen.

Alle eigendomsrechten met betrekking tot corkarsten.nl berusten uitsluitend bij corkarsten.nl, tenzij anders vermeld. Alle rechten op informatie, beeld, geluid, video, etc op deze site (corkarsten.nl en alle onderliggende pagina's) berusten bij corkarsten.nl, tenzij anders aangegeven.
De (auteurs-) rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij corkarsten.nl, tenzij anderszins.

Het is te allen tijde toegestaan om de titel en de inleiding van een bericht, artikel of dossier over te nemen, mits onder vermelding van de auteur, bron en met inbegrip van een link naar de desbetreffende publicatie op corkarsten.nl.

Sommige rechten voorbehouden.
- - Naamsvermelding: de gebruiker dient bij het werk de door de maker aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk wordt gewekt dat corkarsten.nl instemt met uw werk of uw gebruik van het werk.
- - Niet-commercieel: de gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
- - Geen afgeleide werken: de gebruiker mag het werk niet bewerken.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik of voor niet-commerciële doeleinden.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van corkarsten.nl is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, tegen vergoeding door te sturen, te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.
Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina.

De informatie op de site mag worden bekeken op een scherm, worden gedownload op een hard-disk of worden geprint, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief gebruik of in niet-commercieel gebruik in een ander werk of publicatie, mits de informatie niet wordt gewijzigd, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: © corkarsten.nl, mits copyright en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd.

De gebruiker mag afstand doen van een of meer van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.
Bovenstaande staat ook bekend onder de Creative Commons Licentie:
- - Naamsvermelding -- Niet-Commercieel -- Geen Afgeleide Werken.

Wilt u een artikel, bericht of dossier van corkarsten.nl maar bent u er niet zeker van of dit volgens de hier vermelde voorwaarden mag, kunt u dit altijd vragen via verdad@corkarsten.nl

-- corkarsten.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van corkarsten.nl. sprake is van eventuele inbreuk op rechten van derden.
-- corkarsten.nl heeft tevens het recht om hem beschikbaar gesteld materiaal in te korten, aan te passen of te verwijderen.
-- corkarsten.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, geleden door het gebruik van corkarsten.nl door gebruiker of door derden.
-- corkarsten.nl voert het beheer over de pagina's op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina's op deze website mag altijd. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.


© Copyright corkarsten.nl 2015