Gerechtshof A'dam Verdraaide Cruciale Verklaring Cor Karsten tot Belastend bewijs.

Hoge Raad Liet Hof A'dam Bewijs Vervalsen en Misbruikt dat Bewijs Zelf tegen Cor Karsten.


Hoge Raad Negeert Cor Karsten Geen Noodweer-beroep gedaan bij R-C en Gerechtshof.

Cor Karsten deed zelfs op Schrift Geen beroep op Noodweer bij Rechter-commissaris.


Geen een Verklaring van TPW van Eijsden over Cor Karsten inhoudelijk bevestigd door een getuige of hard feit.

Vervalsen Cor Karsten Ontlastend Bewijs tot Belastend Bewijs door Gerechtshof Amsterdam.
-- 1 - In het arrest van het gerechtshof Amsterdam tegen C Karsten, dat is veroorzaakt niettegenstaande de lasterlijke aanklacht en alle, zeer ernstig tegenstrijdige lasterlijke verklaringen die de straatklinker-aanslagpleger annex nep-slachtoffer TPW van Eijsden in het nadeel van Cor Karsten heeft geproduceerd, is door de Hof Amsterdam een belastend vervalst bewijs gebezigd dat fantasievol is gemaakt van een door Karsten geproduceerd, ontlastend bewijsstuk bij de rechter-commissaris (RC). Dat authentieke, oorspronkelijke bewijs is inhoudelijk ernstig ontlastend.
- - Dat Karsten-RC-bewijs is dus ernstig vervalst door het Hof Amsterdam en wordt als belastend bewijs gebezigd in het arrest. Dat ontlastende bewijs is dus door het Hof zelf vervalst tot belastend bewijs. Het originele Karsten-RC-bewijs, dat onlastend is, is in het arrest qua inhoud en strekking door het Hof Amsterdam met opzet dus niet waarheidsgetrouw weergegeven.
- - Die niet-waarheidsgetrouwe weergave in het vervalste bewijs is kennelijk met opzet zodanig gedaan door het Hof. Want het Hof kan die ernstige vervalsing onmogelijk per ongeluk hebben gemaakt en het Hof heeft tenslotte zelf het arrest opgemaakt en is er eindverantwoordelijk voor.


-- 2.1 - Het vervalste bewijs resulteerde in slechts enkele zinnetjes in totaal en is geplaatst in het arrest.
- - Die paar zinnetjes van het vervalste bewijs laten een volstrekt andere (belastende) inhoud en strekking zien dan de originele inhoud en strekking van het Karsten-RC-bewijs, dat zeer ontlastend is.
- - De inhoud en strekking van het vervalste bewijs, ook te lezen tussen de paar regeltjes door, roepen het beeld op dat Karsten op de late avond van het nepincident [want vezonnen door T v Eijsden] zich wel zal hebben gedragen zoals in verdachtmakingen over Karsten wordt gesteld.
- - Het vervalste bewijs doet werkelijk flagrant onrecht aan het oorspronkelijke Karsten-RC-bewijs, waarin onder meer wordt beschreven dat Karsten bij het incident in groot gevaar terecht kwam en toen een (mislukte) gruwelijke aanslag moest ondergaan met een straatklinker op zijn hoofd en dat Karsten bij het ondergaan van die aanslag volstrekt weerloos was. Karsten was tevoren de aanslag lichamelijk al slecht gesteld en had geen uithoudingsvermogen.
- - Kort na het vergeefs wegrennen voor de aanslag, die Karsten begreep dat die er aan kwam, was Karsten al gauw op en kapot, buiten adem en fysiek uitgeput. Karsten kon toen niet anders meer, ondanks een laatste sprankeltje vergeefse hoop, dan accepteren dat hij ging sterven.
- - In het vervalste bewijs is de oorspronkelijke slachtofferpositie van Karsten door het gerechtshof Amsterdam echter volledig weggemaakt. Karsten wordt in de vervalsing juist verdachtgemaakt en gecriminaliseerd.
- - In het door het Hof Amsterdam vervalste bewijs in het arrest wordt ten aanzien van Karsten zelfs tussen de regels door (valselijk) de indruk gewekt als zou Karsten schuldig zijn aan gedrag gelijk de in dagvaarding geuite beschuldiging.

-- 2.2 - Het hierboven genoemde vervalsen van bewijs door het Hof Amsterdam wijst er indringend op dat er:
- - kennelijk zeer grote bewijsnood (gebrek aan bewijs) bestond bij het opmaken van het arrest tegen Karsten.
- - kennelijk koste wat kost een veroordeling moest komen van Karsten.

-- 2.3 - Qua uiterlijke vorm (de letterlijke omvang) is het woordenvolume van de in het arrest geplaatste vervalsing zeer afwijkend van het authentieke Karsten-RC-bewijs (is ontlastend bewijs).
Het in het arrest geplaatste vervalste bewijs is qua woordenvolume namelijk veel kleiner dan de grootte die het originele Karsten-RC-bewijs heeft.
Maar waar het in verband met de plaatsing van het vervalste bewijs in het arrest hier nu in hoofdzaak om gaat is, dat het vervalste bewijs qua inhoud en strekking een zeer ernstige en zeer vergaande vervalsing is en dat die vervalsing - door zijn inhoud en strekking - zwaar in het nadeel van Karsten uitwerkt.
- - Met dit door het gerechtshof Amsterdam vervalsen van bewijs en het plaatsen daarvan in het arrest tegen Karsten, heeft het gerechtshof Amsterdam wettelijk een doodzonde begaan. Het dusdanig handelen door het hof Amsterdam gaat volstrekt in tegen het principe van 'eerlijk proces' (fair trial).


De Belastende Vervalsing Tegenover Het Ontlastende Originele Bewijs.
-- 3.1 - In het arrest is te zien dat de (belastende) vervalsing van het originele (ontlastende) Karsten-RC-bewijs slechts uit enkele zinnetjes bestaat, die kennelijk zijn bedoeld om - indachtig de kennelijk door het Hof Amsterdam koste wat kost nagestreefde veroordeling van Karsten - bij de lezer de indruk te wekken dat Karsten toch echt wel schuldig moet zijn. De enkele zinnetjes waaruit het vervalste bewijs bestaat zijn hierna volgend letterlijk weergegeven (weergave 3a):

"Op 26 maart 1987 kwam ik laat in de avond thuis. Ik heb toen buiten nog wat gelopen. Ik ben toen een man tegengekomen. Die man heeft tegen mij gescholden."

-- 3.2 - Vergeleken bij het door het gerechtshof Amsterdam vervalste bewijs heeft het - behoorlijk omvangrijke - bewijs dat van Karsten bij de rechter-commissaris (RC) is opgetekend echter een heel andere strekking en inhoud. Dat van Karsten opgetekende originele RC-bewijs is juist enorm ontlastend voor Karsten. Karsten bevindt zich in dat bewijs namelijk in de positie van weerloos slachtoffer, dat tot het laatst aan toe wanhopig poogt aan de dreigende aanslag op hem, met de straatklinker, te ontkomen, door uit alle macht, tevergeefs, weg te rennen. Maar datwegrennen eindigde al gauw, vanwege fysieke en geestelijke onmacht
Karsten ondergaat, na tevergeefs te zijn weggerend, een gruwelijke aanslag met een straatklinker, die van dichtbij en met kracht door T v Eijsden op Karsten zijn hoofd wordt gegooid. Het achterna zitten van Karsten (door T v Eijsden) en ernstige bedreiging en de aanslag vonden plaats toen Karsten 's avonds laat van zijn werk op weg was gegaan naar zijn woning en Karsten zijn woning niet is durven benaderen en binnentreden. Door de bedreiging en achtervolging en met name de dreiging van een aanslag heeft Karsten uit angst voor een aanslag bij zijn woning die woning niet meer durven benaderen. In het authentieke Karsten-RC-bewijs, dat veel omvangrijker is dan de paar regeltjes behelzende vervalsing in het arrest, valt onder meer het volgende te lezen (citaten (3b):

"Op donderdag 26 maart 1987 rond kwart over 11 's avonds kwam ik thuis van mijn werk. Als ik 's avonds thuiskom liep ik vaak andere routes. Gevraagd waarom zeg ik: "Omdat ik gevolgd werd." Toen ik nog een paar honderd meter van mijn flat vandaan was kwam ik een man tegen. Die man begon tegen mij te schelden. Hij zei dat hij mij wel te pakken zou nemen. Ik ben een onderdoorgang van de flat door gelopen en ik ben met een bocht terug gelopen naar de deur van mijn box. Toen ik die box uitkwam stond die man vlak voor de deur van mijn box. Hij stond mij kennelijk op te wachten. Die man begon toen weer te dreigen en te schelden tegen mij. Ik ben toen niet naar mijn woning gegaan, wat ik van plan was, maar ik ben weg gelopen. Die man bleef achter mij aan lopen en hij bleef tegen mij schelden en dreigen. Op een bepaald moment keek ik om, ik zag toen die man staan met een grote steen [straatklinker]* in zijn handen. Ik schrok heel erg daarvan. (...) Op een bepaald moment kon ik niet meer. Ik was buiten adem. Ik draaide mij weer om naar die man, ik dacht dat ik zo misschien die steen zou kunnen zien aankomen en dan zou kunnen ontwijken. Toen ik mij omdraaide zag ik dat die man met die steen in zijn handen stond. Hij gooide deze als een kanonskogel naar mij toe. Die steen raakte mij in mijn gezicht. Het werd zwart voor mijn ogen en ik weet niet meer wat er daarna is gebeurd."

*[TPW van Eijsden heeft aan de politie verklaard dat hij de straatklinker heeft gepakt om die op Karsten te gooien] (p-v: 761-466/87).


De Vervalsing -- De Inhoud.
-- 4 - In het vervalste bewijs dat het Hof Amsterdam van het originele Karsten-RC-bewijs heeft gemaakt en dat in het arrest is geplaatst is onder meer bijvoorbeeld weggelaten dat Karsten al bedreigd werd [door T v Eijsden] voorafgaand aan dat Karsten in de buurt van zijn woning was gekomen. Karsten was dus nog onderweg naar zijn woning (waar hij niet heeft binnen kunnen treden, door angst). Karsten werd dus al bedreigd door een man, T v Eijsden, voordat Karsten in de buurt van zijn woning was gekomen.
- - In het door het hof Amsterdam vervalste Karsten-RC-bewijs, dat in het arrest is geplaatste, is de inhoudelijke strekking van het originele (ontlastende) Karsten-RC-bewijs ernstig verdraaid en wordt Karsten, door het Hof Amsterdam, kennelijk met opzet ten onrechte afgeschilderd als terecht gedagvaarde persoon. Zelfs tussen de regels door wordt in dat in het arrest geplaatste vervalste bewijs de indruk gewekt dat Karsten toch echt de schijn tegen heeft.
- - In het vervalste bewijs zijn het in het originele bewijs vermelde achterna zitten van Karsten richting zijn woning, door T v Eijsden, en de ernstige bedreigingen die T v Eijsden daarbij tegen Karsten uitte, kennelijk opzettelijk vervalst, namelijk door in de vervalsing in het arrest simpelweg helemaal niet te reppen over dat bedreigen en achterna zitten dat Karsten is overkomen.
- - Over dat Karsten, in het originele bewijs vermeld, niet zijn woning heeft kunnen betreden, zwijgt het vervalste bewijs totaal.
- - Het Hof Amsterdam heeft kennelijk te kwader trouw het arrest tegen Karsten opgesteld.
- - Het Hof stelt het in het vervalste bewijs voor alsof Karsten zijn woning zou hebben betreden en dat Karsten daarna willens en wetens weer de straat op zou zijn gegaan en dat er toen een man tegen Karsten zou hebben gescholden. Het vervalste bewijs heeft het over 'schelden' tegen Karsten, maar Karsten heeft toen aan veel meer blootgestaan, zoals ernstig bedreigen en achterna zitten en een gruwelijke aanslag, hetgeen in het originele bewijs is te lezen.

- - Het Hof Amsterdam heeft het ontlastende Karsten---R-C-bewijs tot (vervalst) belastend bewijs gemaakt, kennelijk omdat het Hof ondanks de heersende grote bewijsnood de tunnelvisiegeleide bedoeling had Karsten koste wat kost te veroordelen.

- - In het vervalste bewijs staat (valselijk) dat Karsten zou zijn thuisgekomen (dus zijn woning binnengetreden) en dat Karsten, toen hij in zijn woning was, de straat weer is opgegaan en "toen buiten nog wat gelopen" heeft.
- - Ook is in het vervalste bewijs weggelaten, van het originele bewijs, dat Karsten erg bang was voor die man [T v Eijsden] en tevens dat Karsten zijn woning NIET durfde binnen te gaan, tijdens het achterna zitten en het bedreigd worden.
- - Ook is in het vervalste bewijs weggelaten dat de ernstig dreigende man [T v Eijsden], zowel in woord als daad, Karsten op een gegeven moment achterna ging zitten met een steen [straatklinker]*
- - Het vervalste bewijs verzwijgt ook van het originele bewijs dat die bedreigende man [T v Eijsden], die met die straatklinker Karsten achterna rende, uiteindelijk van dichtbij en met kracht die straatklinker ("als een "kanonskogel", in het originele bewijs) op het hoofd van Karsten heeft gegooid.
- - Het door het Hof Amsterdam vervalste Karsten-RC-bewijs in het arrest laat bovendien weg dat Karsten na zijn vergeefs wegrennen er als uitgeput en weerloos slachtoffer bij stond en dat die toen slechte fysieke toestand van Karsten kwam vanwege zijn voorafgaande slechte lichamelijke conditie, fysieke uitputting, emoties en de traumatische ervaring die hij toen doormaakte.
- - Dat Karsten na zijn vergeefse wegrennen, zoals te lezen in het originele bewijs, een in principe dodelijke aanslag met de straatklinker over zich heen kreeg, vermeldt het vervalste bewijs - zeer begrijpelijk vanuit de optiek van het Hof Amsterdam - niet.

*[T v Eijsden heeft aan de politie verklaard de straatklinker te hebben gepakt om die op Karsten te gooien].


Vervalsingsgronden van het Vervalste Bewijs
-- 5.1 - Het vervalsen van nota bene het ontlastende bewijs naar belastend bewijs wijst er op dat er voor het Hof kennelijk zeer grote bewijsnood bestond. Want anders had het Hof Amsterdam simpelweg kunnen volstaan met het bezigen van voldoende voorhanden zijnd belastend bewijs.
- - Bovendien is er in het dossier maar één ontlastend bewijsstuk voorhanden, dat door de aangeklaagde Karsten is ondertekend, namelijk het Karsten-RC-bewijs, dat buitengewoon ontlastend is.
- - Verder is het andere, niet door Karsten ondertekende, zogenaamde bewijs fantasievol opgeschreven door mensen die vrijwel niet anders dan uit waren op veroordeling. Het Hof heeft waarschijnlijk om grote doorzichtigheid op bewijsnood te vermijden besloten het niet ondertekende, andere zogenaamd belastende bewijs niet in het arrest te gaan bezigen.
- - Het Hof Amsterdam heeft, om het voor de buitenstaander er nog een beetje geloofwaardig te doen uitzien, uit nood kennelijk maar besloten het door Karsten ondertekende ontlastende bewijs te vervalsen. Want het gerechtshof weet: de buitenstaander gaat er blindelings altijd van uit dat bewijs afkomstig van de rechter-commissaris door de bevraagden is ondertekend.

-- 5.2 - Het vervalsen van het ontlastende Karsten-RC-bewijs in de zaak Karsten laat zien hoe diep het gerechtshof Amsterdam is gezakt en hoe enorm groot de bewijsnood in de zaak Karsten in wezen is. Als er zelfs van van de aangeklaagde afkomstig ontlastend bewijs op geforceerde wijze belastend bewijs moet worden gemaakt is dat niets anders dan de bevestiging van een enorme bewijsnood in de zaak. Het getuigt ook nadrukkelijk van het onvermogen en onwil van het Hof Amsterdam om een 'eerlijk proces' ( fair trial) te hebben willen geven aan Karsten.

-- 5.3 - Het vervalsen van het ontlastende bewijs wijst er tevens op dat het gerechtshof Amsterdam kennelijk koste wat kost een veroordeling van Karsten wilde.


-- 6 - Het hierboven besproken door het gerechtshof Amsterdam vervalsen van het ontlastende Karsten-RC-bewijs heeft tot gevolg gehad dat Karsten ernstig is gedupeerd. Het zegt wel iets dat met een vervalsing van nota bene het van de gedaagde Karsten zelf afkomstige ontlastende Karsten-RC-bewijs de rechtszaak moest worden gered. Zo verschrikkelijk armzalig is in wezen dus het bewijs in deze rechtszaak tegen Karsten.
Het door het gerechtshof nota bene zelf vervalsen van bewijs en het door dat Hof plaatsen van het resultaat daarvan in het genoemde arrest tegen Cor Karsten, schreeuwt om herziening van deze rechtszaak. Met het vervalste bewijs wordt de lezer van het arrest ten onrechte een ernstig verkeerd, criminaliserend beeld voorgehouden van Karsten. Karsten is in zijn goede naam en eer aangetast.


Consequenties van het door het Hof Amsterdam Vervalsen van Ontlastend Cor Karsten---R-C-Bewijs
-- 7 - Het vervalsen van ontlastend bewijs (Karsten-RC-bewijs) door het gerechtshof Amsterdam heeft uiteindelijk er in geresulteerd dat Karsten geen eerlijk proces heeft gehad en dat hij ernstig daardoor is gedupeerd.
Dat vervalsen door nota bene het Hof Amsterdam is ernstig strafbaar. Het is een ernstig misdrijf. Oneerlijke procesvoering, laster, rechterlijk machtsmisbruik, meineed etc., waar Karsten in zijn rechtszaak slachtoffer van is geworden, zijn ernstig strafbaar.
Het is hoog tijd dat het oneerlijke proces tegen Karsten wordt herzien en dat Cor Karsten alsnog een echt eerlijk proces kan ingaan.


Waarheid© Copyright corkarsten.nl