Hoge Raad Benutter Meineed van Nederlandse Politie in rechtszaak-Cor Karsten.Hoge Raad en Politie Kijken Weg na Ernstige Tegenspraak door TPW v Eijsden tegen Politie.


Meineed Politie Welkom bij Hoge Raad bij Veroordeling Cor Karsten.


EERLIJK PROCES - OF TOCH NIET.
- 1 - In Nederland behoort er door de rechterlijke ambtenaren in rechtszaken naar waarheid en eerlijkheid te worden gehandeld.
Daar hoort dus onder dat bijvoorbeeld de inbreng van de politie in rechtszaken behoort te berusten op eerlijkheid en waarheidsgetrouwheid. Processen-verbaal van de politie behoren dan ook op waarheid en eerlijkheid te berusten. Als er in processen-verbaal in rechtszaken wordt beschreven wat de politie in betrokken gevallen heeft meegemaaakt en gedaan, behoort dat naar waarheid te zijn opgetekend. Aan het uitvoeren van een rechtszaak ligt een proces-verbaal van de politie ten grondslag.
Daarin moet nauwkeurig zijn beschreven hoe de zaak in het onderhavige zaak-proces-verbaal is ontstaan en welke activiteiten en handelingen de politie daarbij heeft ondernomen. Er wordt in dat zaak-proces-verbaal bijvoorbeeld beschreven dat de primaire melding over de betrokken zaak via een telefonische melding van een burger, of op andere wijze, bij de politie is binnengekomen en naar welke plaats, plek of adres de politie wordt verzocht naar toe te komen. Ook wordt er in dat zaak-proces-verbaal van de politie opgetekend wie in de betrokken zaak voor verdachte-(n) wordt gehouden en of er aanhoudingen zijn verricht.

-- Ook wordt in het zaak-proces-verbaal opgetekend wie officieel als het slachtoffer-(s) wordt aangemerkt in de zaak en op welke plek de politie bij zijn aankomst of aantreden dat zogenaamde slachtoffer heeft aangetroffen.
Als er in het zaak-proces-verbaal van de politie een fundamentele fout aan het begin van de betrokken zaak zit - bijvoorbeeld dat, enerzijds, het officiele slachtoffer in het proces-verbaal stelt dat vanaf een bepaald adres of woning de politie is opgebeld en dat hij vervolgens op dat zelfde adres of in die woning is aangetroffen door de opgebelde politie terwijl er, anderzijds, door de politie in het zelfde zaak-proces-verbaal wordt vermeld dat de politie is opgebeld vanuit een andere woning op een ander adres en dat op dat (andere) adres vervolgens het slachtoffer door de opgebelde politie is aangetroffen - is de basis van het zaak-proces-verbaal vals of ongegrond en is een rechtszaak daarop onwettig.
De enig juiste reactie daarop behoort te zijn dat de rechtszaak onwettig of ongegrond of nietig behoort te worden verklaard.
Het hierboven beschrevene doet zich in de zaak Cor Karsten voor maar de Hoge Raad heeft in die zaak echter NIET ingegrepen. De Hoge Raad heeft gewoon gedaan of zijn neus bloedde en heeft zonder blikken of blozen het valse, meinedige zaak-proces-verbaal van de politie de basis van de rechtszaak laten zijn.


- 2 - De Hoge Raad bezigt TPW van Eijsden als kroongetuige in de rechtszaak tegen Cor Karsten, waarmee die getuige is geklassificeerd als solide waarheidspreker.
-- De Hoge Raad vindt de verklaringen die de kroongetuige, TPW van Eijsden, in de rechtszaak Cor Karsten te diens laste heeft afgelegd kennelijk woord voor woord 100 procent waarheid.
De Hoge Raad heeft zijn erkenning dat TPW v Eijsden de kroongetuige is en dus betrouwbaar is in de zaak Cor Karsten vorm gegeven door Cor Karsten te veroordelen op in wezen alleen een door de kroongetuige afgelegde verklaring.
-- Het standpunt van de Hoge Raad dat TPW v Eijsden als kroongetuige 100 procent betrouwbaar zou zijn en dat hij een echte waarheidspreker is, brengt automatisch met zich mee dat de politie opzettelijke meinedige valsheid heeft gepleegd in de basis van het zaak-dossier, namelijk wat betreft vanwaar volgens de politie zelf de politie zou zijn opgebeld en op welk concreet adres de politie het vermeende slachtoffer zou hebben aangetroffen. Die bevindingen van de politie staan namelijk haaks op de verklaring van het vermeende slachtoffer daarover. De Hoge Raad heeft die kennelijke meinedigheid van de politie in het fundament van de zaak gewoon gelaten voor wat die is en heeft, desondanks, gebruik gemaakt van dat valse, meinedige zaak-proces-verbaal van de politie. De Hoge Raad heeft dus voor lief genomen dat de rechtszaak Cor Karsten op meinedig politie-drijfzand is gestart. Dat het ontstaan van de rechtszaak Cor Karsten op politie-meinedigheid is gebaseerd, had de Hoge Raad onacceptabel moeten vinden en had de zaak van tafel moeten vegen, bijvoorbeeld.
De basis van de rechtszaak Cor Karsten deugt echt niet.
De politiële meinedigheid aan het begin van het zaak-proces-verbaal, aan de basis van de rechtszaak Cor Karsten is in strijd met eerlijke procesvoering. Tegen Cor Karsten had nooit een rechtszaak worden uitgevoerd op basis van zo een fundamentele politiële meinedigheid in het begin. De Hoge Raad had er een 'stokje' voor moeten steken, maar die Raad heeft daarentegen juist gebruik gemaakt van de meinedigheid van de politie.
Daarmee heeft de Hoge Raad Cor Karsten ernstig te kort gedaan.

De politie is meinedig in het betrokken zaak-proces-verbaal want volgens de Hoge Raad spreekt TPW v Eijsden echt de waarheid.
-- De politie noemt in het zaak-proces-verbaal (de basis van een strafzaak) een ander adres vanwaar naar de politie zou zijn opgebeld om melding te maken van het door TPW v Eijsden beweerde incident en alwaar, op het genoemde adres, daarna het officiële slachtoffer, TPW v Eijsden, zou zijn aangetroffen door de opgebelde en gearriveerde politie dan dat, anderzijds, het officiële slachtoffer zelf zegt vanwaar zou zijn opgebeld en alwaar dat T v Eijsden daarna door de gestuurde politie zou zijn aangetroffen.


- 3 - Gezien het feit dat de Hoge Raad TPW v Eijsden (blindelings) behandelde als een echte waarheidspreker en hem wegens zijn vermeende betrouwbaarheid als kroongetuige liet optreden, is C Karsten in wezen op slechts één verklaring, als hoofdbewijs, van TPW van Eijsden veroordeeld. Kennelijk had de Hoge Raad meer vertrouwen in T v Eijsden dan in de politie.
Bedenk dat de politie, per pv, een volstrekt ander woonadres aangeleverd vanwaar naar de politie zou zijn opgebeld en alwaar T v Eijsden zich zou bevinden en zijn aangetroffen door de politie dan, ook per proces-verbaal, waar T v Eijsden zelf stelt op welk ander woonadres hij door de politie zou zijn aangetroffen, nadat vanaf dat woonadres de politie zou zijn gebeld.
Gelet op het bovenstaande is het niet volgens eerlijke procesvoering dat de Hoge Raad de rechtszaak toch heeft doorgezet. Want bij eerlijke procesvoering zou het meinedige politie-proces-verbaal - fundamenteel in de zaak - de bodem onder de rechtszaak tegen Cor Karsten hebben weggeslagen. De rechtszaak tegen Cor Karsten is dus NIET als eerlijk proces verlopen.
De Hoge Raad had de rechtszaak wellicht nietig moeten verklaren, als ingrijpende maatregel. Maar integendeel, de Hoge Raad heeft juist (verwijtbaar) gebruik gemaakt van die meinedigheid van de politie en de rechtszaak, onwettig, gewoon tot het einde volvoerd.


- 4 - Vanaf twee verschillende woonadressen zou zijn opgebeld naar de politie over de actuele aanwezigheid T v Eijsden op die, verschillende, adressen, maar het is in de praktijk logisch onmogelijk dat T v Eijsden tegelijkertijd op die 2 verschillende adressen aanwezig was.

-- Het adres vanwaar naar de politie zou zijn opgebeld volgens TPW van Eijsden en ook het adres waar T v Eijsden, volgens T v Eijsden, daarna door de politie zou zijn aangetroffen, hetgeen is beschreven in het proces-verbaal van aangifte, Nr 761-466/87. (citaat (4a):

"Ik ben toen weggerend en wel naar perceel Tielstraat 91. Vanuit de woning Tielstraat 91 is de politie gebeld die ongeveer een kwartier later ter plaatse kwam."

-- Het adres vanwaar naar de politie zou zijn opgebeld, volgens de politie, alsook het adres, volgens de politie, waar daarna het officiele slachtoffer TPW v Eijsden door de politie zou zijn aangetroffen, beschreven door de politie in proces-verbaal van aanhouding, Nr. 761-466/87. (citaat (4b):

"Van de chef van de centrale meldkamer aan het hoofdbureau van politie te Amsterdam kregen wij de opdracht te gaan naar perceel Toutenburgerstraat 90. Onmiddellijk begaven wij ons naar de opgegeven plaats. Ter plaatse werden wij aangesproken door de hoofdbewoonster die ons mede deelde dat er zojuist bij haar een man was komen aanlopen die gewond was. Deze man gaf ons op te zijn genaamd: Thomas Pieter Willem van Eijsden."


Als een rechtszaak onder meer is gebaseerd of gestart op basis van een meinedig politie-proces-verbaal en daarmee een vals fundament of valse grond voor een zaak wordt gegeven, behoort de vervolging van de aangeklaagde procespartij te worden gestaakt.
Waarheid
© Copyright corkarsten.nl